รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลอัตรากำลัง

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

Manpower

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

GovernmentofficerMale

Number

จำนวนข้าราชการ  เพศชาย

GovernmentofficerFemale

Number

จำนวนข้าราชการ  เพศหญิง

PermanentEmployeeMale

Number

จำนวนลูกจ้างประจำ เพศชาย

PermanentEmployeeFemale

Number

จำนวนลูกจ้างประจำ เพศหญิง

EmployeeMale

Number

จำนวนพนักงานราชการ เพศชาย

EmployeeFemale

Number

จำนวนพนักงานราชการ เพศหญิง

UnderBachelorDegree

Number

จำนวนผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

BachelorDegree

Number

จำนวนผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

HigherBachelorDegree

Number

จำนวนผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

GeneralLevel

Number

จำนวนผู้ที่มีระดับทั่วไป

AcademicLevel

Number

จำนวนผู้ที่มีระดับวิชาการ

DirectorLevel

Number

จำนวนผู้ที่มีระดับอำนวยการ

ManagementLevel

Number

จำนวนผู้ที่มีระดับบริหาร

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search