รายการบริการข้อมูล

รายการบริการข้อมูล

รูปแบบการร้องขอข้อมูล ข้อมูลตอบกลับ
Office ID [8] Service ID [3] Service Version [2]  XML
ลำดับ รหัส หน่วยงาน บริการ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เวอร์ชั่น บริการ ว.ด.ป.ที่ประกาศใช้
1. 0610300310101 06103003 สำนักงานเลขานุการกรม 101 ข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 01

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300310201 102 จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกรายหมวดรายการ  

Metadata

1 พ.ค. 2562
2. 0610300510101 06103005 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

2.1 บ้านพักเด็กและครอบครัว
101 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ (ภายใน) จำแนกบ้านพัก ช่วงอายุ เพศ สาเหตุ การช่วยเหลือ (รายเดือน ปีงบประมาณ)

01

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300510201 102 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ (ภายนอก) จำแนกบ้านพัก ช่วงอายุ เพศ สาเหตุ การช่วยเหลือ (รายเดือน ปีงบประมาณ)  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300510301 103 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการและได้รับการส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์ จำแนกสถานสงเคราะห์ (รัฐ เอกชน คนพิการ)  ช่วงอายุ เพศ สาเหตุ การช่วยเหลือ  (รายเดือน ปีงบประมาณ)  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300510401 104 ข้อมูลจำนวนเด็กที่ได้รับ/จำนวนเงินอุดหนุน สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562 
0610300520101 2.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก
201 ข้อมูลจำนวนเด็ก/เงินที่ได้รับการสงเคราะห์รายบุคคล (จำแนกตามรายการที่ให้การสงเคราะห์รายจังหวัด)
 

Metadata

1 พ.ค. 2562 
0610300520201 202 ข้อมูลจำนวนองค์กร/โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/เงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300520301 203 ข้อมูลสถานะการเงินของกองทุน (รายเดือน)  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300530101 2.3 มาตรฐานหอพัก
301 ข้อมูลประเภทของหอพัก แยก ชาย/หญิง รายจังหวัด (ราย 6 เดือน รายงานเดือน ก.ย. และ มี.ค.)
 

Metadata

1 พ.ค. 2562 
0610300530201 302 ข้อมูลขนาดของหอพัก แยก ชาย/หญิง แยกขนาด S M L รายจังหวัด (ราย 6 เดือน รายงานเดือน ก.ย. และ มี.ค.)  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300530301 303 ข้อมูลหอพักเอกชนและหอพักสถานศึกษา  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300530401 304 ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก(ได้/ไม่ รับใบอนุญาต)  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300530501 305 ข้อมูลหอพักที่ขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300530601 306 ข้อมูลใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300540101 ข้อมูลที่เผยแพร่ในองค์กร
401 ข้อมูลรายบุคคลพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จำนวน พนง. จนท. ที่บัตรไม่หมดอายุ/บัตรหมดอายุ จำแนกรายจังหวัด
     
3. 0610300410101 06103004 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

101 รายงานสถิติจำนวนเด็กทั้งหมด/จำนวนเด็กนอกระบบ, จำนวนเด็กนอกระบบ ที่ผ่านการสำรวจ/จำนวนเด็กนอกระบบที่สำรวจพบ รายปี

01

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300410201 102 รายงานสถิติจำนวนเด็กทั้งหมด/เด็กนอกระบบจำแนกช่วงอายุ รายปี  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300410301 103 จำนวนสาเหตุปัญหาเด็กนอกระบบรายปี รายจังหวัด  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300420101 ข้อมูลที่เผยแพร่ในองค์กร
201 ข้อมูลเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน และแผนปฏิบัติราชการของกรม
     
0610300420201 202 องค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเด็กและเยาวชน      
0610300420301 203 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม      
0610300420401 204 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน      
0610300420501 205 การบริหารงานภายในกรม ด้วยระบบสารสนเทศ      
4. 0610300610101 06103006 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

4.1 สภาเด็กและเยาวชน
101 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิก

01

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300610201 102 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกช่วงอายุ  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300610301 103 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกระดับการศึกษา  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300610401 104 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกสถานภาพการทำงาน  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300610501 105 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกประเภทความพิการ  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300620101 4.2 สถานรองรับเด็ก
201 รายงานสถิติเด็กในสถานรองรับเด็กประจำเดือน
 

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300620201 202 รายงานสถิติสาเหตุที่รับเข้าอุปการะ ประจำเดือน  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300630101 4.3 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
301 ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผลการพิจารณา และข้อมูลการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
     
0610300640101 4.4 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
401 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการตามภูมิภาค
     
0610300640201 402 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการแยกรายจังหวัด  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300640301 403 รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300640401 404 ข้อมูลจำนวนผลการประเมินของหน่วยงาน     1 พ.ค. 2562
0610300640501 405 ข้อมูลรายชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

Metadata

1 พ.ค. 2562
5. 0610300710101 06103007 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

5.1 งานบุตรบุญธรรม
101 สถิติการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุตรบุญธรรมชาวไทย

01

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300710201 102 สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300710301 103 สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแบ่งตามภูมิภาค  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300710401 104 สถิติการมอบเด็กบุตรบุญธรรมจำแนกตามประเภท  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300710501 105 ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทผู้ขอรับบริการเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์  

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300730101 ข้อมูลที่เผยแพร่ในองค์กร
301 ข้อมูลการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย-ต่างชาติ
     
0610300730201 302 รายละเอียดข้อมูลบุตรบุญธรรม      
0610300730301 303 ข้อมูลผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม      
0610300730401 304 ข้อมูลผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หลังจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไทย-ต่างชาติ      
0610300720101 5.2 เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
ข้อมูลที่เผยแพร่ในองค์กร
201 ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
     
0610300720201 202 ข้อมูลผลการสอบข้อเท็จจริง      
0610300720301 203 ข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์      
6. 0610300810101 06103008 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

101 ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามภูมิภาค/ปีงบประมาณ

01

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300810201 102 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามช่วงอายุ/ปีงบประมาณ  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300810301 103 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามสาขาอาชีพ/ปีงบประมาณ  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300810401 104 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามจังหวัด/ปีงบประมาณ  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562
0610300810501 105 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามสภาพปัญหาของผู้ลงทะเบียน/ปีงบประมาณ  

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

1 พ.ค. 2562

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search