รายการบริการข้อมูล

รายการบริการข้อมูล

รูปแบบการร้องขอข้อมูล ข้อมูลตอบกลับ
Office ID [8] Service ID [3] Service Version [2]  XML

Metadata

ลำดับ รหัสบริการลูกค้า หน่วยงาน บริการ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เวอร์ชั่น บริการ ว.ด.ป.ที่ประกาศใช้
1. 0610300310101 06103003 สำนักงานเลขานุการกรม 101 ข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 01

Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300310201   102 จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกรายหมวดรายการ  

Metadata

 
2.  

0610300410101

06103004 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.1 ระบบสนับสนุนการบริการข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา

101 รายงานสถิติจำนวนเด็กทั้งหมด/จำนวนเด็กนอกระบบ, จำนวนเด็กนอกระบบ ที่ผ่านการสำรวจ/จำนวนเด็กนอกระบบที่สำรวจพบ รายปี
01

Metadata

 

0610300410201

102 รายงานสถิติจำนวนเด็กทั้งหมด/เด็กนอกระบบจำแนกช่วงอายุ รายปี

Metadata

 

0610300410301

103 จำนวนสาเหตุปัญหาเด็กนอกระบบรายปี รายจังหวัด

 Metadata

 
3. 0610300520101 06103005 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3.1 กองทุนคุ้มครองเด็ก
201 ข้อมูลจำนวนเด็ก/เงินที่ได้รับการสงเคราะห์รายบุคคล จำแนกตามรายการที่ให้การสงเคราะห์ รายจังหวัด

01

 Metadata

1 พ.ค. 2562
0610300520201 202 ข้อมูลจำนวนองค์กร/โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/เงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  

 Metadata

 
0610300520301

203 ข้อมูลสถานะการเงินของกองทุน (รายเดือน)

 

 Metadata

 

0610300530101

3.2 มาตรฐานหอพัก

301 ข้อมูลประเภทของหอพัก แยกชาย/หญิง รายจังหวัด (ราย 6 เดือน รายงานเดือน ก.ย. และ มี.ค.)

 

 Metadata

 
0610300530201 302 ข้อมูลขนาดของหอพัก แยกชาย/หญิง แยกขนาด S M L รายจังหวัด (ราย 6 เดือน รายงานเดือน ก.ย. และ มี.ค.)  

Metadata

 
0610300530301 303 ข้อมูลหอพักเอกชนและหอพักสถานศึกษา  

Metadata

 
0610300530401

304 ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก (ได้/ไม่ได้ รับใบอนุญาต)

 

Metadata

 

0610300530501

305 ข้อมูลหอพักที่ขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา

 

Metadata

 
0610300530601

306 ข้อมูลใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก

 

Metadata

 

0610300540101

3.3 ข้อมูลรายชื่อบุคคลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

401 ข้อมูลจำนวนบุคคลพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จำนวน พนง. จนท.ที่บัตรไม่หมดอายุ/บัตรหมดอายุ จำแนกรายจังหวัด

 

 

0610300510101

3.4 บ้านพักเด็กและครอบครัว
101 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ (ภายใน) จำแนกตามบ้านพักเด็กและครอบครัว ช่วงอายุ เพศ สาเหตุ การช่วยเหลือ (รายเดือน ปีงบประมาณ)
 

XMLMetadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 
0610300510201

102 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ (ภายนอก) จำแนกตามบ้านพักเด็กและครอบครัว ช่วงอายุ เพศ สาเหตุ การช่วยเหลือ (รายเดือน ปีงบประมาณ)

 

XMLMetadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 
0610300510301

103 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการและได้รับการส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์ จำแนกตามสถานสงเคราะห์ (รัฐ เอกชน คนพิการ)  ช่วงอายุ เพศ สาเหตุ การช่วยเหลือ  (รายเดือน ปีงบประมาณ)

 

XMLMetadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 
0610300510401 3.5 ระบบงานบริการทางสังคม
104 ข้อมูลจำนวนเด็กที่ได้รับ/จำนวนเงินอุดหนุน สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน
 

XMLMetadata 

wsdl1.1 wsdl2.0

 

 

0610300540101

3.6 สถานการณ์เด็กของประเทศข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
401 จำนวนเด็กที่กระทำผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องโทษ จำแนกตามเพศ
  Metadata   

0610300540201

402 จำนวนแม่วัยรุ่นที่เข้ารับบริการที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

  Metadata    

 

0610300550101

2.5 ข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
501 จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำแนกข้อมูลจำแนกพื้นที่
  Metadata    

0610300550201

502 จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำแนกข้อมูลจำแนกตามเพศ

  Metadata    
4.

 

0610300620101

06103006กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว       

4.1 สถานรองรับเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
201 รายงานสถิติเด็กในสถานรองรับเด็กประจำเดือน

01       

Metadata

 
0610300620201

202 รายงานสถิติสาเหตุที่รับเข้าอุปการะ ประจำเดือน

Metadata

 
0610300630101 4.2 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
301 ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผลการพิจารณา และข้อมูลการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

 

0610300640101

 

4.3 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
401 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการตามภูมิภาค
 Metadata  

0610300640201

402 ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการแยกรายจังหวัด

Metadata  

0610300640301

403 รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร

Metadata  

0610300640401

404 ข้อมูลจำนวนผลการประเมินของหน่วยงาน

Metadata   
0610300420501

205 ข้อมูลรายชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

Metadata   
5.   

 

0610300710101

06103007 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม    

5.1 การจัดหาครอบครัวบุญธรรม

101 สถิติการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัว
บุญธรรมชาวไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ

01    Metadata  

0610300710201

102 สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Metadata  

0610300710301

103 สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแบ่งตามภูมิภาค

Metadata  

0610300710401

104 สถิติการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำแนกตามประเภท

Metadata  

0610300710501

5.2 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

105 สถิติผู้รับบริการเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

Metadata  
6.   

 

0610300810101

06103008 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    

6.1 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

101 ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามภูมิภาค/ปีงบประมาณ

01    XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 

0610300810201

102 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามช่วงอายุ/ปีงบประมาณ

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 

0610300810301

103 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามสาขาอาชีพ/ปีงบประมาณ

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 

0610300810401

104 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามจังหวัด/ปีงบประมาณ

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 
0610300810501

105 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามสภาพปัญหาของผู้ลงทะเบียน/ปีงบประมาณ

XML Metadata

wsdl1.1 wsdl2.0

 
7.

0610300610101

06103006 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน    

7.1 สภาเด็กและเยาวชน

101 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิก

01      Metadata  

0610300610201

102 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกช่วงอายุ

Metadata  

0610300610301

103 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกระดับการศึกษา

Metadata   

0610300610401

104 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกสถานภาพการทำงาน

Metadata  
0610300610501

105 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกประเภทความพิการ

Metadata  

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search